*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890 *Pouls barndom  *Marthas aner   


 

Gården Nybro Kro ved Fiskbæk

Uddrag (3. afsnit) af Viborg Bladet 17.9.1980 (4), 24.9.1980 (12), 8.10.1980 (4).    sign A.V.A.

For tredie gang skal vi beskæftige os med den gamle kro ved Fiskbæk, som indtil for 55 år siden var både bede- og rasteplads for vejfarende på Viborg Skive landevej. Stedet, hvor der blev gjort ophold før eller efter, at man til tider havde haft en besværlig tur over den lange vase, der gik over engene ved den yderste sydlige del af Hjarbæk fjord.

Vi nåede i sidste uge til året 1869 hvor kroejeren Niels Sørensen Fjellerad afhændede kro, købmandshandel og landbrug til den nuværende ejers tipoldefar Christen Hansen. Christen Hansen, der var gift med Marie fra Bjerringgaard* i Rogenstrup, var nogle år staldforpagter ved Mogensport i Viborg, det lille torv, hvor der i gamle dage bl.a. blev holdt hestemarked. Derefter flyttede de til Binderup, hvor de forpagtede kroen, som var et lille ubetydeligt sted, men af dem blev drevet op til en god og værdsat kro.

Om Marie har haft hjemve, eller det var ønsket om at sætte foden under eget bord, der gjorde, at de igen flyttede til viborgegnen, er uvist, men da Nybro kro blev til salg, købte Christen Hansen såvel kro som købmandshandel og landbrug for en pris af 1300 rigsdaler.

Christen Hansen drev nu her i 20 år til sin død 1889 en omfattende virksomhed. Ikke alene kroen og landbruget, men også købmandshandelen var blevet en god forretning. Her afleverede omegnens landmænd deres produkter såsom smør og uld med videre og fik til gengæld købmandsvarer. Christen Hansens regnskabsbog fra den tid findes endnu på gården. Foruden de omtalte forretninger blev der også drevet en slags vognmandsforretning, idet det var kroen, der kørte med den tids handelsrejsende, ligesom det var kroen, der stod for transport af såvel jordemoder som læge. Det; der i 1688 blev betegnet som »et lidet Hus ved Nyro«, var nu 200 år efter vokset til en stor og indbringende forretning. Christen Hansen døde i 1889, medens »Marie i Kroen«, som hans kone blev kaldt, levede til 1917. De sidste år tilbragte hun på Ørredgaard på den modsatte side af åen hos datteren, der var gift med sognefoged Albert Jensen. I en nekrolog over Marie Hansen skriver Rørsig bl.a.:

»Ved Flid og Stræbsomhed skabte Parret Børnene en god økonomisk Støtte, og saa var Eksemplet af deres efterlignelsesværdige Færd - Chr. Hansen som den noble, retskafne Mand og Marie som den elskelige, hjertensgode Kvinde - maaske dog den bedste Arv for Efterslægten...«.

Nogle år efter Christen Hansens død overtog sønnen, Hans Peter Hansen, kroen, som han drog videre i forældrenes ånd. Det var dog vist mest som kromand, at Peter Hansen havde sin lyst. Fra hans tid som kroholder findes der en historie om den sidste samlede hestekørende zigøjnertrup, der skal have været i landet og en tid opholdt sig ved Nybro kro.

En dag i året 1896 kom der kørende en trup zigøjnere i 40 enspænderkøretøjer, som slog sig ned ved Nybro kro. Kromanden var meget betænkelig ved de mange mennesker, der ikke havde noget godt ry på sig. Han sendte. bud til det, der dengang hed opsynsmanden. Han mødte med seks politibetjente, tre fra Viborg og tre fra Skive som dog forlod kroen efter et par dages forløb, da de så, at truppen, der var anført af en gammel zigøjnerhøvding, der bar et bredt bælte besat med guldmønter om livet, opførte sig ordentlig. Zigøjnerhøvdingen sendte sine folk ud i omegnen, hvor de bl.a. spillede for folk, sleb og klinkede tallerkener m.v. Da en af zigøjnernes heste havde sat sig fast i en grøft, hvor den ikke selv kunne komme fra, bad man kromanden om hjælp. Efter at krokarlene havde fået hesten op, belønnede zigøjnerhøvdingen dem med hver en guldmønt, der var 20 kr. værd, hvad der var mange penge efter datidens målestok. Da zigøjneme skulle forlade kroen, fik de af myndighederne besked på at dele sig i flere grupper, da man mente, det var for mange mennesker i en trup.

Efter Peter Hansens død i 1924 overtog sønnen, Holger Hansen, krogården. Da hans kone Katrine, for at bruge hendes egne ord, »ikke ville være Kromadam«, søgte man om at måtte nedlægge den kgl. priviligerede kro, der efterhånden som man fik mere moderne samfærdselsmidler, fik færre og færre gæster. I 1925 blev så den gamle Nybro kro nedlagt, den kro, hvor førhen handelsrejsende med navne som Søren Vændelin, Kræn Smør og Basunen havde holdt deres hårdt tiltrængte hvil, når de i fordums dage besøgte omegnens købmandsgårde. Ja selv så berømte gæster som den stoute kæmpekarl Drakenberg, der som bekendt blev 146 år gammel, kom i Nybro kro. I de syv år han i 1720'eme boede på Ørslevkloster, skal han have været en hyppig gæst i måske dengang egnens eneste kro.

Holger Hansen drev, efter at kro og købmandshandel var blevet nedlagt, det ret store landbrug, hvor man havde omkring 40 kreaturer, 10 heste og en del svin. Folkeholdet var for det meste tre karle og en pige. I 1930 blev vejen, der dengang gik gennem gården, lagt uden om, så kroen nu blev fri for landevejstrafikken gennem gården.

Ved Holger Hansens død i 1969 overtog sønnen, Mogens Hansen; gården, medens fru Katrine vedblev at forestå husholdningen. I dag drives den gamle krogård med køddyr og svin. Fjerde generation driver selvfølgelig som skik er, gården uden medhjælp, ligesom den nu 76 årige fru Katrine med stor veneration alene holder det store hus, der har 15 værelser, der alle bærer minder om slægtens krotid. Bl.a. hænger der på væggen i en af de smukke stuer et ur, som er købt for penge, der kom ind ved at færge rejsende over åen, når storm satte bro og vase under vand. Blandt de gamle slægtsminder findes også i forstuen Christen Hansens sabel fra dengang, han deltog i krigen 1848/50.

I år er 111 år siden slægten Hansen kom til Nybro kro og fru Katrine Hansen har boet i kroen i hele 55 år. Hun er dog lidt ked af sin historisk interesserede søns ungkarletilværelse. »Der mangler en femte generation til at føre slægten og den gamle krogård videre«, siger den ellers så raske fru Katrine, der ikke ville være kromutter.

23.jpg Nybro Kro i 1907 da landevejen gik gennem gården.

22.jpg Nybro kro i dag (1980) med det velrestauerede stuehus.

A.V.A. 

* Der var næppe en Bjerringgaard i Rogenstrup. Marie Kirstine Pedersdatters forældre boede først på en gård i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, fra ca. 1855 på Stensiggaard, Kølsen, Vorde sogn. Hendes søn Niels Hansen bosatte sig derimod i 1891 på Bjerringgaard, men det var i Elsborg sogn.

Læs hele artiklen om Nybro Kro.  ---  Læs også en historisk beretning fra overfartsstedet ved Nybro Kro

Se beliggenhed på http://www.kms.dk/  Historiske kort, Skivevej, vælg 8800 Viborg og nr. 240. Det er nuværende matrikel Kvols By 22a.
På matrikelkort Kvols By 1815-1863 er på matrikel No. 22 påført "Nybroe Jord". No. 17 er overstreget. Ovenover i No. 21 er anført Søren Nielsen i Nybro, han var på Nybro Kro i 1830'erne. Vejen ses at gå igennem gården til højre i matriklen, på det nyeste kort (nederst) er vejen ført udenom.

 Vejen er ført uden om gården.